Loading...
Loading...
Loading...

Winkelwagen

Psalmen (1773)

Home Bundels
Psalmen (1773)

Het boek de psalmen (1773)

 • 1 - Psalm 1 - Welzalig hij, die in der bozen raad
 • 2 - Psalm 2 - Wat drift beheerst het woedend heidendom
 • 3 - Psalm 3 - Hoe vreeslijk groeit, o God
 • 4 - Psalm 4 - Wil mij, wanneer ik roep, verhoren
 • 5 - Psalm 5 - Neem, HEER', mijn bange klacht ter oren
 • 6 - Psalm 6 - O HEER', Gij zijt weldadig
 • 7 - Psalm 7 - O HEER', mijn God, volzalig Wezen
 • 8 - Psalm 8 - HEER', onze Heer, grootmachtig Opperwezen
 • 9 - Psalm 9 - Ik zal met al mijn hart den HEER'
 • 10 - Psalm 10 - Waarom, o HEER', blijft Gij van verre staan?
 • 11 - Psalm 11 - Op God alleen betrouw ik in mijn noden
 • 12 - Psalm 12 - Behoud, o Heer! wil ons te hulpe komen
 • 13 - Psalm 13 - Hoe lang, o HEER', mijn toeverlaat
 • 14 - Psalm 14 - De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed
 • 15 - Psalm 15 - Wie zal verkeren, grote God
 • 16 - Psalm 16 - Bewaar mij toch, o al vermogend God
 • 17 - Psalm 17 - 't Behaag' U, HEER', naar mijn gebed
 • 18 - Psalm 18 - Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen
 • 19 - Psalm 19 - Het ruime hemel rond
 • 20 - Psalm 20 - Dat op uw klacht de hemel scheure
 • 21 - Psalm 21 - O Heer, de Koning is verheugd
 • 22 - Psalm 22 - Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
 • 23 - Psalm 23 - De God des heils wil mij ten Herder wezen
 • 24 - Psalm 24 - Al d' aard' en alles wat zij geeft
 • 25 - Psalm 25 - 'k Hef mijn ziel, o God der goden
 • 26 - Psalm 26 - O HEER', doe Gij mij recht
 • 27 - Psalm 27 - God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
 • 28 - Psalm 28 - Ik roep tot U, o eeuwig Wezen!
 • 29 - Psalm 29 - Aardse machten, looft den HEER'!
 • 30 - Psalm 30 - Ik zal met hart en mond, o HEER'
 • 31 - Psalm 31 - Op U betrouw ik, HEER' der heren
 • 32 - Psalm 32 - Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven
 • 33 - Psalm 33 - Zingt vrolijk, heft de stem naar boven
 • 34 - Psalm 34 - Ik loof den HEER', mijn God
 • 35 - Psalm 35 - Twist met mijn twisters, hemel heer
 • 36 - Psalm 36 - Het trots gedrag des bozen doet
 • 37 - Psalm 37 - Wees over 't heil der bozen niet ontstoken
 • 38 - Psalm 38 - Groot en eeuwig Opperwezen
 • 39 - Psalm 39 - Ik zei: "Nu zal ik letten op mijn paan
 • 40 - Psalm 40 - 'k Heb lang den HEER' in mijnen druk verwacht
 • 41 - Psalm 41 - Welzalig hij, die zich verstandig draagt
 • 42 - Psalm 42 - 't Hijgend hert, der jacht ontkomen
 • 43 - Psalm 43 - Geduchte God, hoor mijn gebeden
 • 44 - Psalm 44 - O God, wij mochten met onz' oren
 • 45 - Psalm 45 - Mijn hart, vervuld met heil bespiegelingen
 • 46 - Psalm 46 - God is een toevlucht voor de Zijnen
 • 47 - Psalm 47 - Juicht, o volken, juicht
 • 48 - Psalm 48 - De HEER' is groot; elk zing' Zijn lof
 • 49 - Psalm 49 - Gij, volken, hoort; waar g'in de wereld woont
 • 50 - Psalm 50 - Der goden God verheft Zijn stem met macht
 • 51 - Psalm 51 - Gena, o God, gena, hoor mijn gebed
 • 52 - Psalm 52 - Waartoe u dus beroemd in 't kwade
 • 53 - Psalm 53 - De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed
 • 54 - Psalm 54 - O God, verlos mij uit den nood
 • 55 - Psalm 55 - O God, neem mijn gebed ter oren
 • 56 - Psalm 56 - Gena, o God, bescherm mij door Uw hand
 • 57 - Psalm 57 - Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen
 • 58 - Psalm 58 - O, gij vergadering, gezeten
 • 59 - Psalm 59 - Red mij, o God, uit 's vijands handen
 • 60 - Psalm 60 - O God, hoe hebben wij getreurd
 • 61 - Psalm 61 - Wil, o God, mijn bede horen
 • 62 - Psalm 62 - Mijn ziel is immers stil tot God
 • 63 - Psalm 63 - O God, Gij zijt mijn toeverlaat
 • 64 - Psalm 64 - 't Behaag' U, mij gehoor te geven
 • 65 - Psalm 65 - De lofzang klimt uit Sions zalen
 • 66 - Psalm 66 - Juich, aarde, juich met blijde galmen
 • 67 - Psalm 67 - D' algoede God zij ons genadig
 • 68 - Psalm 68 - De HEER' zal opstaan tot den strijd
 • 69 - Psalm 69 - O God, verlos en red mij uit den nood
 • 70 - Psalm 70 - Daal haastig ter verlossing neer
 • 71 - Psalm 71 - 'k Betrouw op U, hoor mijn gebeden
 • 72 - Psalm 72 - Geef, HEER', den Koning Uwe rechten
 • 73 - Psalm 73 - Ja waarlijk, God is Isrel goed
 • 74 - Psalm 74 - Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid
 • 75 - Psalm 75 - U alleen, U loven wij
 • 76 - Psalm 76 - God is bekend bij Judas stam
 • 77 - Psalm 77 - Mijn geroep, uit angst en vrezen
 • 78 - Psalm 78 - Neem, o mijn volk, neem mijne leer ter oren
 • 79 - Psalm 79 - Getrouwe God, de heidnen zijn gekomen
 • 80 - Psalm 80 - Neem Isrels Herder, neem ter oren
 • 81 - Psalm 81 - Zingt nu blij te moe
 • 82 - Psalm 82 - In d' achtbre Gods vergaderingen
 • 83 - Psalm 83 - Zwijg niet, o God, houd U niet doof
 • 84 - Psalm 84 - Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot
 • 85 - Psalm 85 - Gij hebt Uw land, o HEER',die gunst betoond
 • 86 - Psalm 86 - Neig, o HEER', Uw gunstig' oren
 • 87 - Psalm 87 - Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden
 • 88 - Psalm 88 - O God mijns heils, mijn toeverlaat
 • 89 - Psalm 89 - 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen
 • 90 - Psalm 90 - Gij zijt, o HEER', van d' allervroegste jaren
 • 91 - Psalm 91 - Hij, die op Gods bescherming wacht
 • 92 - Psalm 92 - Laat ons den rustdag wijden
 • 93 - Psalm 93 - De Heer regeert: de hoogste Majesteit
 • 94 - Psalm 94 - Verschijn nu blinkend, God der wrake
 • 95 - Psalm 95 - Komt, laat ons samen Isrels HEER'
 • 96 - Psalm 96 - Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE
 • 97 - Psalm 97 - God heerst als Opperheer
 • 98 - Psalm 98 - Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE
 • 99 - Psalm 99 - God, de HEER', regeert
 • 100 - Psalm 100 - Juich aarde, juich alom den HEER'
 • 101 - Psalm 101 - 'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen
 • 102 - Psalm 102 - Hoor, o HEER', verhoor mijn smeken
 • 103 - Psalm 103 - Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten
 • 104 - Psalm 104 - Waak op, mijn ziel, loofd' Oppermajesteit!
 • 105 - Psalm 105 - Looft, looft, verheugd den HEER' der Heren
 • 106 - Psalm 106 - Looft God, den trouwen Opperheer!
 • 107 - Psalm 107 - Looft, looft den HEER' gestadig
 • 108 - Psalm 108 - Mijn hart, o Hemel majesteit
 • 109 - Psalm 109 - O God, zo waardig mijn gezangen
 • 110 - Psalm 110 - Dus heeft de HEER' tot mijnen Heer' gesproken
 • 111 - Psalm 111 - Looft, Hallelujah, looft den HEER'
 • 112 - Psalm 112 - Zingt, zingt den lof van't Opperwezen
 • 113 - Psalm 113 - Gij 's HEEREN knechten, looft den HEER'
 • 114 - Psalm 114 - Toen Israel 't Egyptisch rijksgebied
 • 115 - Psalm 115 - Niet ons, o HEER', niet ons, Uw Naam alleen
 • 116 - Psalm 116 - God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
 • 117 - Psalm 117 - Loof, loof den HEER', gij heidendom!
 • 118 - Psalm 118 - Laat ieder 's HEEREN goedheid loven
 • 119 - Psalm 119 - Welzalig zijn d' oprechten van gemoed
 • 120 - Psalm 120 - 'k Riep tot den Oorsprong aller dingen
 • 121 - Psalm 121 - 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen
 • 122 - Psalm 122 - Ik ben verblijd, wanneer men mij
 • 123 - Psalm 123 - Ik hef tot U, die in den hemel zit
 • 124 - Psalm 124 - Dat IsraĆ«l nu zegge, blij van geest
 • 125 - Psalm 125 - Hij zal noch wanklen, noch bezwijken
 • 126 - Psalm 126 - Wanneer de HEER', uit 's vijands macht
 • 127 - Psalm 127 - Vergeefs op bouwen toegelegd
 • 128 - Psalm 128 - U mag men zalig heten
 • 129 - Psalm 129 - Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan
 • 130 - Psalm 130 - Uit diepten van ellenden
 • 131 - Psalm 131 - Mijn hart verheft zich niet, o HEER'
 • 132 - Psalm 132 - Gedenk aan David, aan zijn leed
 • 133 - Psalm 133 - Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen
 • 134 - Psalm 134 - Looft, looft nu aller heren HEER
 • 135 - Psalm 135 - Prijst den Naam van uwen God
 • 136 - Psalm 136 - Looft den HEER', want Hij is goed
 • 137 - Psalm 137 - Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen
 • 138 - Psalm 138 - 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
 • 139 - Psalm 139 - Niets is, o Oppermajesteit
 • 140 - Psalm 140 - O HEER', verlos mij uit de banden
 • 141 - Psalm 141 - 'k Roep, HEER', in angst tot U gevloden
 • 142 - Psalm 142 - 'k Riep tot den HEER' met luider stem
 • 143 - Psalm 143 - O HEER, wil mijn gebeden horen
 • 144 - Psalm 144 - Gezegend zij de HEER', die t' allen tijde
 • 145 - Psalm 145 - O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER'
 • 146 - Psalm 146 - Prijs den HEER' met blijde galmen
 • 147 - Psalm 147 - Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen
 • 148 - Psalm 148 - Looft God, zingt eeuwig 's HEEREN lof
 • 149 - Psalm 149 - Looft, looft den HEER', dien onbedwongen
 • 150 - Psalm 150 - Looft God, looft zijn Naam alom
 • A - Gezang A (Tien geboden) - Mijn ziel, herdenk met heilig beven
 • B - Gezang B (Lofzang van Maria) - Mijn ziel verheft Gods eer
 • C - Gezang C (Lofzang van Zacharias) - Lof zij den God van Israel
 • D - Gezang D (Lofzang van Simeon) - Zo laat Gij, Heer, uw knecht
 • E - Gezang E (Gebed des Heeren) - O allerhoogste Majesteit
 • F - Gezang F (Tweede berijming van de Twaalf Artikelen) - 'k Geloof in God, den Vader, groot van macht
 • G - Gezang G (Eerste berijming van de Twaalf Artikelen) - 'k Geloof in God, den Vader, die 't heelal
 • H - Gezang H (Bedezang voor de predikatie) - O God, die onze Vader zijt
 • I - Gezang I (Morgenzang) - Wij danken U, barmhartig God
 • J - Gezang J (Bedezang voor het eten) - O Vader, die al 't leven voedt
 • K - Gezang K (Dankzang na het eten) - O Heer, wij danken U van harte
 • L - Gezang L (Avondzang) - O grote Christus, eeuwig licht

De Psalmberijming van 1773 werd als zangboek ingevoerd in de Nederlands Hervormde Kerk.

Hoewel niet iedereen even tevreden was met de psalmberijming door Petrus Datheen, waren vele Nederlandse protestanten er erg aan gehecht geraakt.

Toch was er de wens naar vernieuwing. Een onenigheid in 1745 tussen de boekverkoper Petrus Dathenus, mogelijk een afstammeling van Petrus Datheen, en een Middelburgs predikant, Andreas Andriessen, die Datheens psalmberijming minachtte, liet de oude discussie over de psalmberijming weer oplaaien, en was een van de impulsen die ertoe zou leiden dat in 1773 een nieuwe psalmberijming werd goedgekeurd.

Toen Johannes Eusebius Voet in 1763 een geheel nieuwe berijming klaar had, deden de Staten van Zuid-Holland het verzoek aan de Staten-Generaal om deze zangbundel officieel goed te keuren voor kerkelijk gebruik en ervoor te zorgen dat de Staten van de andere provincies dit voorbeeld zouden volgen.

De Staten-Generaal verzochten daarop de Staten van alle provincies om vertegenwoordigers benoemen die samen een Staatscommissie zouden vormen onder toezicht van afgevaardigden van de Staten-Generaal. De Commissie tot de verbetering der Rijmpsalmen bestond uit negen predikanten – één per provincie – en drie vertegenwoordigers van de regering.

Naast de psalmen van Johannes Eusebius Voet, waren nog andere berijmingen beschikbaar. De commissie gebruikte ook de berijming door Hendrik Ghijsen en door het genootschap Laus Deo, Salus Populo en bracht ook zelf wijzigingen aan. De commissieleden overwogen welke berijming het best de bedoeling van de psalmdichter weergaf, het dichtst bij de Statenvertaling van de Bijbel bleef en het best overeenkwam met de godsdienstige begrippen der Nederduitse kerk. Men lette er ook op dat de verzen duidelijk en eenvoudig te begrijpen waren.

Na 121 vergaderingen van de commissie in het Mauritshuis te Den Haag was het werk in juni 1773 gereed. Op 2 juli 1773 werden de psalmen in een openbare vergadering gepresenteerd aan de Staten-Generaal.

Op last van de Algemene Staten werd de berijming van 1773 met ingang van 1 januari 1775 ingevoerd als het officiële psalmboek der gereformeerde kerk. De berijming kreeg ook wel de bijnaam staatsberijming.

Sinds de invoering van een nieuwe psalmberijming in 1967/1968 heet de berijming van 1773 in de volksmond ook ’de oude berijming’.
bron: Wikisage